ANUNȚ - LOCUINȚE SOCIALE

Având în vedere faptul că urmează a fi repartizate locuințele sociale disponibile pe raza Orașului Șomcuta Mare, vă invităm prin prezenta să depuneți actele necesare enumerate în opisul de mai jos, până la data de 15 mai 2023.


Menționăm faptul că documentele evidențiate cu albastru, le găsiți la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.

OPIS LOCUINȚE SOCIALE

Actele necesare analizării cererii precum şi repartizării locuinţei sociale sunt: 

(1) Actele obligatorii:

- cerere tip, număr telefon de contact/adresa de mail;
- copie – B.I. sau C.I. cu domiciliul sau reședința în Orașul Șomcuta Mare (pentru toți membrii care vor figura în dosarul de locuință socială;
- copie – certificate de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul);
- copie – certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
- declarație tip privind veniturile;
- adeverință de salariu cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni sau după caz : taloane de pensie/ adeverințe ajutor social/ indemnizație/ adeverință de venit eliberată de ANAF din care să rezulte că nu există venituri/ orice alte acte care dovedesc existența unui venit;
- certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale;
- declaraţie tip pe proprie răspundere privind condiţiile de locuit;
- declarație tip din care să rezulte că: nu am deținut, nu dețin și nu am înstrăinat o locuinţă proprietate/coproprietate după data de 01.01.1990, nu deţin terenuri care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală, nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nu am refuzat o repartiţie de locuinţă din fondul locativ de stat, nu am fost evacuat dintr-o locuinţă din fondul locativ de stat, din motive imputabile mie, nu obţin alte venituri în afara celor declarate, nu deţin în proprietate/folosinţă: autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani, autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

(2) Alte acte necesare, după caz:

- sentinţa judecătorească definitivă de evacuare din imobilul revendicat în conformitate cu Legea nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- sentinţă de divorţ (copie);
- certificat de deces pentru soţ/ soţie (xerocopie);
- adeverinţă din centrul de plasament pt. tinerii peste 18 ani proveniţi din acea instituţie;
- certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II, sau pentru persoane cu handicap (după caz) -  (copie);
- decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru invaliditate (copie);
- certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 (copie);
- certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 1989 (copie);
- documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului - lege nr. 118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (copie);
- contract de închiriere pentru spaţiul de ţinut cu titlu de chirie, contract de comodat, contract pentru acordarea de servicii sociale cu cazare, alte acte care atestă locuirea legală (copie);
- în cazul violenței domestice - copii ale actelor care să ateste acest lucru, respectiv, ordinul de protecție emis de către instanța de judecată în condițiile prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nu pot beneficia de locuinţă socială, persoanele sau familiile care se găsesc în vreuna din  următoarele situaţii:

a) nu au domiciliul/reședința în Orașul Șomcuta Mare; 
b) deţin în proprietate o locuinţă; 
c) deţin terenuri care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală;
d) au înstrăinat o locuinţă proprietate, după 1 ianuarie 1990;
e) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f) deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
g) au deţinut în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi au fost evacuaţi sau contractul de închiriere a fost reziliat din motive imputabile lor (pentru neplată chirie/utilităţi, parăsire de locuinţă etc);
h) deţin în proprietate/folosinţă:
a. Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani
b. Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
c. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
d. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
i) obţin alte venituri în afara celor declarate.

(4) Prin exceție de la prevederile alin. (1) lit. b) pot beneficia de locuințe sociale victimele violenței domestice numai până la data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege.

(5) Neeligibilitatea pentru atribuirea unei locuinţe sociale există şi în cazul în care membrii de familie sau asimilaţii acestora care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu solicitantul se află în una din situaţiile menţionate la alin. (1).


 Puteți descărca și completa urmatoarele documente:

docCerere locuință socială

docDeclarația privind veniturile realizate

docxDeclarație acord date

docxDeclarație condiții de locuit

docxDeclarație tip - sociale - proprietate

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.