Impozitele si taxele aferente anului 2024

Proiect de hotarare privind impozitele si taxele aferente anului 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Orașului Șomcuta Mare a proiectului de hotărâre:

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Publicăm proiectul de hotărâre, pe site-ul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, www.somcutamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției și în presa scrisă.

Precizăm că proiectul de hotărâre, raportul de specialitate și anexa pot fi consultate în cadrul Primăriei, camera 4 şi pe site-ul instituţiei www.somcutamare.ro.

Cei interesați pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conținutul proiectului.

Anexa HCL 2024

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare,

Examinând :

 • Raportul de specialitate nr. 9572 din data  11.2023,  promovat  de  către  Biroul Venituri din cadrul orasului Somcuta Mare;
 • În temeiul prevederilor: art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi rectificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 457, art. 458,art. 459, art. 460,art. 462, art. 465, art. 467, art. 470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • 491, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
 • 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • 266, al. 6 din Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală;
 • 7, alin (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • HCL nr 41/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2024;
 • Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Având în vedere

 • avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare;
 • avizul secretarului orasului Somcuta Mare;

    Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr 57/2019   

    privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 2024, astfel cum sunt ele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie 2024 şi 30 septembrie 2024, inclusiv.

            (2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

            (3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2024.

ART.3. (1) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA.

           (2) Taxa stabilită la alin. 1 se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

ART. 4. (1) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

            (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul.

ART. 5. Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local al orasului Somcuta Mare, se datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale.

ART. 6. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2024, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice şi persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 %.

ART. 7. Potrivit prevederilor art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 15000 lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

ART. 8. Potrivit prevederilor art. 1621 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările ulterioare, se aprobă obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

ART. 9. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori, cu excepția sumelor provenite din taxa de salubrizare, ți taxa de drum.

ART. 10.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2024.

ART. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Șomcuta Mare prin Biroul Venituri.

ART. 12. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Primarul oraşului Şomcuta Mare;
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Serviciului Economic;
 • Biroului Venituri

Iniţiator, Buda Gheorghe Ioan 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.