Invitatia convocator

Suplimentar 16.05.2024

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ȘOMCUTA MARE”.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru.

Amendamentele asupra proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentară se depun la Secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.


 Descarcă documentul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ȘOMCUTA MARE”

Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul de specialitate privind afectarea domeniului public al orașului Șomcuta Mare pentru realizarea lucrării „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ȘOMCUTA MARE”,
Ținând cont de prevederile:
- Anexa nr. 65 din HG nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș,
- Certificatul de Urbanism nr. 62 din data de 15.12.2022 în scopul ,,EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ȘOMCUTA MARE”,
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.
În baza prevederilor alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) al art. 36, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1), lit. (b), art. 120, art. 124, art. 125, art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 2015/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare avizul secretarului oraşului Şomcuta Mare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă executarea lucrărilor pe domeniul public al orașului Șomcuta Mare pentru investiția „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ȘOMCUTA MARE” prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
Art. 2 – Se aprobă scutirea de plată a orcărei taxe a executantului, afectarea cu titlu gratuit a domeniului public pe perioada executării lucrărilor, cu obligația executantului de: refacerea domeniului public afectat (dacă este cazul), delimitarea clară și respectarea perimetrului ocupat de organizarea de șantier și menținerea curățeniei în zonă.
Art. 3 – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Șomcuta Mare.
Art. 4 – Prezentul proiect de hotarare se comunica:
- Consiliului local al Orasului Somcuta Mare.