PROCES-VERBAL

De constatare a derulării și încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Încheiat astăzi 12.06.2024, în urma constatării derulării și încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune, privind oferta de vânzare nr. 90/03.04.2024 a terenului agricol situat în extravilanul Orașului Șomcuta Mare, tarlaua .., parcela .., categoria de folosință fâneață, identificat prin nr. cadastral 54328 și număr carte funciară 54328 Somcuta Mare, în suprafață de 1,075 ha, reprezentând cota-parte 1/1, judetul Maramureș, depusă de domnul Buteanu Ioan Constantin având CNP XXXXXXXXXXXXXX, identificat cu CI seria XXXX nr. XXXXXXX, eliberat de SPCLEP XXXXXXX la data XXXXXXX cetățenia română, naționalitatea română, cu domiciliul în loc. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, fax ..., e-mail ..., starea civilă necăsătorit și Buteanu Ioana având CNP XXXXXXXXXXXXX, identificata cu CI seria -- nr. XXXXX, eliberat de Secția XX la data XXXXXXXX, cetățenia română, naționalitatea română, cu domiciliul în loc. XXXXX, fax ..., e-mail ..., starea civilă XXXXX, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 lit. l) si m) și art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumerați în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenționat nu și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 54328 Somcuta Mare, nr. cadastral 54328, în suprafața de 1,075 ha, sens în care certificăm următoarele:

1. înregistrarea cererii vânzatorului nr. 2937/90 din data de 03.04.2024, a ofertei de vânzare nr. 90 pentru terenul agricol în suprafata de 1,075 ha, depusă de Buteanu Ioan Constantin și Buteanu Ioana, în calitate de vânzători, proprietari, precum și a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2. încheierea Procesului-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. 2952/90/03.04.2024 și afișarea ofertei de vânzare la sediul primăriei/site, în data de 03.04.2024;
3. notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și afișarea notificării nr. /... (data) a preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
4. transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială și la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, a dosarului privind cererea și oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 12.06.2024, potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) si (3) din normele metodologice, până la data 12.07.2024.
Prezentul proces-verbal de constatare a derulării și încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune a fost încheiat în 2 exemplare originale și afișat la sediul primăriei/site www.somcutamare.ro, în data de 12.06.2024.

Descarcă documentul